Integritetspolicy

Integritetspolicy Accessa Finans AB

Detta dokument beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Accessa Finans AB är personuppgiftsansvarig för den data som vi behandlar. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig finns i slutet av det här dokument.

Dokumentet vänder sig till dig som kund, som använder/har använt eller har uttryckt en avsikt att använda eller på annat sätt är kopplad till någon av de tjänster som vi erbjuder.

Definitioner

 • Kund, Du
  En fysisk person som använder/har använt eller har uttryckt en önskan att använda någon av de tjänster som vi erbjuder.
 • Personuppgifter
  All information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person.
 • Behandling
  All hantering av Personuppgifter (insamling, registrering, lagring, överföring etc.)
 • Accessa Finans AB, Vi, Oss
  Accessa Finans AB, 556800-5770.

Allmänna bestämmelser

Detta dokument beskriver övergripande hur vi behandlar Personuppgifter. Specifika uppgifter om behandling kan också redogöras för i avtal och andra dokument relaterade till våra tjänster.

Vi säkerställer, inom ramen för tillämplig lag, sekretess för Personuppgifter och har processer & rutiner för att skydda Personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling, röjande av uppgift eller oavsiktlig förlust.

Vi kan använda personuppgiftsbiträden för behandling av Personuppgifter, eller överföra Personuppgifter till andra mottagare. I dessa fall tar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar Personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och gällande lagkrav.

Typer av Personuppgifter

Personuppgifter kan inhämtas från dig genom din användning av våra tjänster och från externa källor t.ex. från offentliga och privata register eller av tredje part. Typer av Personuppgifter som vi främst, men inte enbart, samlar in och behandlar är:

 • Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, identitetsdokument (kopia av pass, körkort eller annan ID-handling).
 • Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Uppgifter om relationer till juridiska personer såsom uppgifter som lämnats av dig eller erhållits från offentliga källor eller genom tredjepartsleverantör för fullgörande av transaktioner för den berörda juridiska personens räkning etc.
 • Finansiella uppgifter såsom konton, ägande, transaktioner, krediter, inkomst, skulder.
 • Uppgifter om ursprung av tillgångar såsom din eventuella affärsverksamhet.
 • Uppgifter som möjliggör för oss att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om du är en person i politisk utsatt ställning.
 • Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid fullgörandet av en förpliktelse som följer lag såsom uppgifter som rör förfrågningar från myndighet såsom Skatteverket, domstolar, Kronofogden, detaljer om inkomst, kreditåtaganden, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar och skulder.
 • Uppgifter om din skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland mm.
 • Kommunikationsuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats eller när du kommunicerar med oss via telefon, e-post, meddelande och andra kommunikationsverktyg som sociala medier eller via andra av våra kanaler.
 • Uppgifter relaterade till tjänsterna såsom avtalets fullgörande eller brist på fullgörande, bland annat genomförda transaktioner, avslutade och utgångna avtal, inlämnade ansökningar och förfrågningar.
 • Uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet såsom aktivitetsnivån i användandet av tjänsterna, vilka tjänster som använts, personliga inställningar, enkätsvar etc.

Syfte och rättslig grund för behandling av Personuppgifter

Delning av Personuppgifter

Vi behandlar Personuppgifter huvudsakligen för att:

 • För att ingå och fullgöra ett avtal håller vi dina Personuppgifter uppdaterade och korrekta.
 • För att avgöra vilka tjänster som vi kan erbjuda dig och för att följa gällande lag avseende kredit- och andra riskbedömningar vid tillhandahållande av krediter samt andra finansiella tjänster utför vi kredit- och riskbedömningar.
 • För att skydda dina och/eller våra intressen och undersöka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av oss med syfte att tillhandahålla bevis på en affärskommunikation för att förebygga, begränsa och utreda missbruk eller olaglig användning av våra tjänster samt kvalitetssäkra tjänster.
 • För att följa gällande lag, förhindra, upptäcka, undersöka och rapportera potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism, om Kunden är föremål för finansiella sanktioner eller om Kunden är en person i politiskt utsatt ställning och för att verifiera identitet.
 • För kundanalys, kundundersökningar och att erbjuda ytterligare tjänster.
 • Vi kan erbjuda dig nya tjänster och genomföra Kundundersökningar och föra statistik.
 • Förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra. Hantera åtkomstkontroll och funktionalitet av digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa.
 • Hantera och administrera betalningstransaktioner i nationella betalningssystem. Att utföra nationella betalningar och transaktioner via betalningssystem och kreditinstitut.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt, bokföringslagar och fastställa och försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter kan komma att delas eller överföras till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivåvid överföring till eller delning med utvalda tredje parter, se exempel nedan:

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i det här dokumentet.
 • Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av våra tjänster samt för att bekräfta din identitet och adress.
 • Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Tredjeparter som upprätthåller databaser och register som t.ex. Inkassobolag och konkursförvaltare.
 • Deltagare och/eller parter relaterade till inhemska, europeiska och internationella betalningssystem.

Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av Accessa Finans AB eller av annan underleverantör. Vi kommer att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringsperioder

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt. Din data kommer att sparas så länge vi har ett avtalsförhållande och därefter i högst 10 år med hänsyn till reglerna för preskription. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt (5 år), bokföring (7 år), sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Du har rättigheter avseende behandling av dina Personuppgifter. Dessa rättigheter innebar i allmänhet att:

 • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att beröra.
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, finans- och penningtvättslagsstiftning. Vad vi då gör är att blockera de uppgifterna som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter som tillhandahållits av dig i elektroniskt format överfört till annan tjänsteleverantör om/när tekniska möjligheter för detta finns.
 • Du har rätt att framföra klagomål gällande behandlingen av dina Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, (datainspektionen.se) om du anser att behandlingen av dina Personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller om du vill begära att få andra rättigheter eller framföra klagomål gällande vår hantering av dina Personuppgifter.

Du når oss via info@accessafinans.se eller via Accessa Finans AB, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Du når oss även på telefon 08-678 66 78.
Accessa Finans AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556800-5770 och har sitt säte i Stockholm.

Accessa Finans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.

Accessa Finans AB är ett av Finansinspektionen registrerat finansbolag.

Har du frågor eller behöver hjälp?

08 – 678 66 78

info@accessafinans.se